• Đoàn Thị Ngàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0337931043
  • Email:
   nganthuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Đinh Thị Minh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0865294169
  • Email:
   trangthuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0357322272
  • Email:
   vuthaothuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0368870626
  • Email:
   haothuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Trần Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369211509
  • Email:
   lythuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0335879534
  • Email:
   nguyenthuythuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0982563266
  • Email:
   nguyenthithuha@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376842735
  • Email:
   thoathuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975717718
  • Email:
   nguyenphuongthuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Bùi Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0346600790
  • Email:
   xuyenthuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Bùi Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354801792
  • Email:
   buithuythuyhong3@thaithuy.edu.vn