Công đoàn nhà trường tổ chức trung thu cho con em CBGV