Công tác khử khuẩn phòng dịch tại trường MN Thụy Hồng